Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ (ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΟΗΡΟΡ50-38Ω 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/48Α ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 72Ξ6Ω9Μ-Η4Κ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2817.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 195 -Ο.Τ.252)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΥΣΣΩ9Μ-ΗΘ0 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.427.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡ.ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘ13Ω9Μ-6ΣΦ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.470.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡ.ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΜΒ7Ω9Μ-Π7Ζ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.469.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡ.ΓΡΑΜ.ΠΡΑΚΤ.ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 737ΝΩ9Μ-ΣΔΞ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.468.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΑΚΤ.ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΔΑΣΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΤΝΔΩ9Μ-3Β6 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.471.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 14/12/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΜΩΣΩ9Μ-ΨΒΟ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2818.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 98/15-12-2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7515Ω9Μ-ΟΦΑ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 2162/07-12-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 72ΩΑΟΡ50-Ω6Ω 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/870Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΠ2ΔΟΡ50-Θ2Ν 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/869Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Δ1ΠΩ9Μ-ΝΒ0 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54934./14-12-2017 Αρ. Αποφ.: 315/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση ενδίκων μέσων σχετικά με την με αριθμό 56/2017 Αγωγή στο Ειρηνοδικείο Δράμας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Χ37Ω9Μ-ΞΞΟ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54994/14-12-2017 Αρ. Αποφ.: 317/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ11Ω9Μ-ΨΞ5 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54994./14-12-2017 Αρ. Αποφ.: 316/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΘΟΣ – ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΞΝ2ΟΛ1Ε-ΖΩΥ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 2137 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ