Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2018
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 68ΓΘΟΡ50-Ο9Ω 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 36/2018 Αρ. Αποφ.: 36/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υποβολή αιτήματος για έγκριση οικονομικού πακέτου προσφοράς τηλεφωνικών συνδέσεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ε1Ρ465ΔΝΘ-ΒΡΣ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 8/2018 Αρ. Αποφ.: 8/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΞΕΕ465ΔΝΘ-ΓΟΦ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5/2018 Αρ. Αποφ.: 5/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω8ΩΤΟΛ1Ε-53Κ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 478 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τοποθέτηση καθαρίστριας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΙΠ6465ΔΝΘ-Χ15 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 10/2018 Αρ. Αποφ.: 10/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμελέτη για τη συμμετοχή στη διαδικασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμού προμηθειών από το Δήμο Δράμας 1)για την προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών και 3) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ψ4Ξ465ΔΝΘ-ΔΡ9 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7/2018 Αρ. Αποφ.: 7/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΜΞΡΟΡ50-1ΔΣ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/177Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 1η ΔΟΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΛΣ0ΟΡ50-ΦΒΠ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/174Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω436Ω9Μ-ΟΦΔ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7817 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 1η ΔΟΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙΩΛΟΡ50-7Κ7 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/176Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 1η ΔΟΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΦΗΚΟΡ50-3Τ9 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/175Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΜΠΛΟΚ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΦΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΟΧΣΩ9Μ-ΜΛ3 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7818 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΕΠΩ9Μ-Α61 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7622 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΗ5ΞΩ9Μ-ΤΨ0 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7820 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΔΚΩ9Μ-ΨΧ0 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7376 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ