Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ και Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με την εξέλιξη του θέματος της διαμόρφωσης των πεζοδρομίων επί των οδών Πατριάρχου Διονυσίου , Σεφέρη και Βάρναλη – Τροποποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔΟ8Ω9Μ-Ε70 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 19735/05-07-2018 Αρ. Αποφ.: 313-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμηθειών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΣ5ΔΩ9Μ-Α5Υ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 16459/06-06-2018 Αρ. Αποφ.: 347-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου “Δ. Κραχτίδη” για την παρουσίαση μίας (1) παράστασης του Κλασικού Μπαλέτου του Θεάτρου της Μόσχας – Μπαλέτο της Ρωσίας, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΩΤΞΩ9Μ-Ο0Π 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 18352/22-06-2018 Αρ. Αποφ.: 331-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κάλυψη μίας κενής οργανικής θέσης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τακτικό προσωπικό
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΕΗΥΩ9Μ-ΣΩ4 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 19589/04-07-2018 Αρ. Αποφ.: 329-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Α΄ Φάσης της υπηρεσίας με απ’ ευθείας ανάθεση “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ 1.1.2) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «LYSIS», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΜΩΗΩ9Μ-ΠΜ9 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 18827/26-06-2018 Αρ. Αποφ.: 328-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “ CB Water Geopark”», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥΦΠΩ9Μ-ΟΓΞ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 18894/27-06-2018 Αρ. Αποφ.: 327-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 –Communication and Dissemination) και Ολοκληρωμένης Αξιολόγησης (Πακέτο Εργασίας 4 – Integrated Assessment) του έργου “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΚΝΞΩ9Μ-ΟΛ0 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 18896/27-06-2018 Αρ. Αποφ.: 326-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συναίνεση για την εφαρμογή ή όχι της μεθόδου ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) από τον αέρα και το έδαφος για την καταπολέμηση κουνουπιών κατά το έτος 2018 στα όρια του δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔΣΙΩ9Μ-ΒΑΧ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 19742/05-07-2018 Αρ. Αποφ.: 325-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εκχιονισμός και αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Απρίλιος 2019» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΟΚ3Ω9Μ-ΒΧΟ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 19064/28-06-2018 Αρ. Αποφ.: 324-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Περιγραφή και σημασία των υδάτινων πόρων στη διασυνοριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της διασύνδεσης των πιθανών Γεωτόπων στην Ελληνική περιοχή (D3.1.3) και Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή (D3.1.4), στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: »Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos area» και ακρωνύμιο »CB Water Geopark»», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A »Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 67ΦΧΩ9Μ-ΤΝΕ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 18008/19-06-2018 Αρ. Αποφ.: 323-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”» , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A »Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω7ΚΛΩ9Μ-ΞΗΟ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 17188/12-06-2018 Αρ. Αποφ.: 322-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος GLLD/LEADER Ν. Δράμας με τίτλο «Κέντρο ερμηνείας οίνου και Αποσταγμάτων Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΧΔΩ9Μ-8ΨΠ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 19580/03-07-2018 Αρ. Αποφ.: 321-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029411 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 65Ζ1Ω9Μ-184 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 18564/25-06-2018 Αρ. Αποφ.: 320-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΟΣΩ9Μ-9ΤΕ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 17106/13-06-2018 Αρ. Αποφ.: 319-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 93/2018 απόφασης του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την ακύρωση της αρ. 28/2018 απόφασης του ΔΣ αυτής και λήψη νέας για την έγκριση αμοιβής ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 674ΨΩ9Μ-3Θ4 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 19626/04-07-2018 Αρ. Αποφ.: 316-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ